اینترنت هوشمند کریستال نت

شما می توانید بدون خرید کارت اینترنت به شبکه اینترنت هوشمند کریستال نت متصل شده و

از اینترنت  Dialup استفاده کنید. هزینه این اتصال را می توانید 2 ماه بعد با عنوان خدمات ارزش

افزوده از طریق قبض تلفن خود پرداخت کنید.

شما تنها با واردکردن شماره 9723226 در قسمت شماره اتصال کانکشن دایل اپ خود میتوانید

در هر ساعت ازشبانه روز به شبکه کریستال نت متصل شوید. هزینه هرساعت استفاده از

اینترنت هوشمندکریستال نت 210 تومان میباشد و درپایان هر دوره براساس قرارداد منعقد

شده کریستال نت با شرکت مخابرات برروی قبض تلفن مشترک اعمال خواهد گردید.

درحال حاضر این سرویس فقط در شهرستان سردشت فعال بوده و به زودی درشهرستان

پیرانشهر و ربط نیز فعال خواهد گردید و با پیگیری مسولین شرکت در اینده درتمامی مراکز

روستایی نیز فعال خواهد شد.